lou_dun03 Map ID: lou_dun03
Map Name: lou_dun03, (Suei Long Gon)
Map MP3: 80.mp3
Map Monsters:
1 x White Lady ( 1 hour, 56 mins, 40 sec )
25 x Yao Jun ( 2 mins )
75 x Zhu Po Long ( 2 mins )
45 x Mao Guai ( Instant )
10 x Green Maiden ( 1 minute )